Program nauczania

Program wychowania przedszkolnego

 

Spośród wielu programów nauczania przedszkolnego zatwierdzonych przez MEN wybraliśmy „Nowa Trampolina 3- latka"; "Nowa Trampolina - 5 latka" Wyd. PWN

 

Ideą przewodnią programu „Trampolina” jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka.

Priorytetem jest odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich poprzez poznawanie wszystkimi zmysłami, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci, uwzględnianie podmiotowości każdego dziecka

z zachowaniem zasady stopniowania trudności.

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania

przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17), stanowi opis sposobu realizacji wszystkich ustalonych w niej celów kształcenia, jak i zadań, obejmuje także propozycje uwzględniające treści rozszerzające podstawę programową.

 

Program wychowania ekologicznego

 

Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowym chruśniaku” poza podstawowym programem nauczania przedszkolnego pracuje również

w oparciu o autorskie programy o profilu ekologicznym i estetycznym. Istotą w wychowaniu ekologicznym jest samodzielne zdobywanie wiedzy przyrodniczej poprzez rozwiązywanie problemów, dokonywanie bezpośrednich obserwacji i przeprowadzanie eksperymentów. Poprzez te działania chcemy rozbudzić w dzieciach zainteresowania przyrodnicze, motywować je do działania oraz kształtować postawy i umiejętności badawcze w stosunku do przyrody. Możliwość codziennego na wyciągnięcie ręki obcowania z przyrodą, patrzenia na nią, słuchania, wąchania, mówienia o niej i do niej, myślenia zbliża dzieci do natury

i sprawia, że mogą one doświadczać radości, emocji i zaspokajać  swą ciekawość.

W malinowym chruśniaku korzystamy z produktów Eko, używamy ekologicznych środków piorących i czyszczących. Bardzo chcielibyśmy

w przyszłości organizować kiermasze i festyny ekologiczne na których można będzie zaopatrzyć się w ekologiczne produkty spożywcze, rękodzieło, produkty plastyczne, ubrania, ale przede wszystkim zdobyć wiedzę o tym co jest dla nas dobre.

 

 

Program wychowania estetycznego

 

Karol Estreicher w „Historii sztuki w zarysie” mówi: „Wśród objawów życia sztuka zajmuje ważne miejsce. Bez niej człowiek nie byłby człowiekiem... Przekazuje i utrwala w sposób widoczny zasadnicze wartości, nadaje im własnym niezależny sens... Jest ona przywoływaniem piękna. Stwarzaniem wizji. Odbiciem warunków życia. Jest wyrazem formy i materii, jest stanem psychicznym, wyrazem wiary...

Artystą jest więc ten, kto wywołuje i utrwala (za pomocą ruchu, mimiki, słów, dźwięku, form plastycznych) swe wizje, wiedzę, swe przeżycia

i wiarę.”

 

 

 

KONTAKT

 

Telefon:

+48 609-19-58-66

 

E-mail:

info@przedszkole-koleczkowo.pl